Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

9012 d5f5 500
Reposted fromSilverMoth SilverMoth
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed
7514 d112
Reposted fromnyaako nyaako
Irena Jarosińska, 1954-55. Ruiny kamienic przy ulicy Grzybowskiej, w głębi fragment synagogi Nożyków oraz Pałac Kultury i Nauki.
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty
7472 6b73
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
8699 d32e 500

theparisreview:

Skin with [Frank] O’Hara Poem, Jasper Johns, 1963

Reposted fromputrefaction putrefaction
7530 7232
Reposted fromblakablaka blakablaka
Poddaję się, kurwa, jestem upośledzona emocjonalnie i nie nadaję się do kochania najwyraźniej, gdzieś po drodze popełniam błąd, którego nikt przy zdrowych zmysłach nie może mi wybaczyć.
http://irima.blox.pl/
Reposted fromwyliczanka wyliczanka
9154 a0f3 500
6115 d5bd
Reposted fromszszsz szszsz
4389 f591 500

odaro:

snacks / ondesign

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus
Reposted fromtfu tfu
Reposted fromNaitlisz Naitlisz
Reposted frombeinthe beinthe
2733 5160 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl